Sabtu, 24 April 2010

Radio Thailand, schedule to Asia Pacific

1200-1205 UTC Malaysian          11870  KHz
1200-1230 UTC English                 9890  KHz
1400-1430 UTC English                 9575  KHz

(Sumber: Radio Thailand)

Tidak ada komentar: